2023./2024.MĀCĪBU GADA PAMATMĒRĶIS:thumb Īstenot kvalitatīvu pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai: zinātkāru, radošu, kas darbojas ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un tās mijiedarbību.


MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS DARBA UZDEVUMI :1. Lasītprasmes veicināšana izmantojot dažādus metodiskos paņēmienus mācību procesā.

2. Informācijas tehnoloģiju izmantošana tekstpratības veicināšanai.

3. Turpināt pilnveidot labvēlīgu sadarbību ar izglītojamā vecākiem, respektējot un izvērtējot katra izglītojamā individuālo attīstību.

4. Veicināt izglītojamo sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību vietējās kopienas un valsts dzīvē, vides sakārtošanā un saglabāšanā.


© 2023 Rūjienas PII "Vārpiņa"

Piekļūstamības paziņojums